EN

Akte toekenning certificaten van aandelen


Stichting Administratiekantoor RevenYOU

De zelfstandig bevoegd bestuurder van Stichting Administratiekantoor REVENYOU, welke stichting heden is opgericht en is ingeschreven in het handelsregister, Stichting Administratiekantoor RevenYOU, KvK 72190493 Ir. Lelyweg 44 2031CD Haarlem

hierna te noemen Stichting;

De investeerder

hierna te noemen Verkrijger.

De Stichting en de Verkrijger komen het navolgende overeen:

Hoofdstuk I.

Definities.

In deze onderhandse akte wordt verstaan onder:
-  Aandelen: de ten behoeve van de Verkrijger uitgegeven aandelen aan de Stichting in het kapitaal van de Vennootschap;
-  Administratievoorwaarden: de voorwaarden van de Stichting voor het in administratie nemen en houden van aandelen, tegen toekenning van Certificaten, vastgesteld bij een akte op 11-7-2018 in het verleden voor mr G.E.A Kienhuis notaris te Haarlem;
-  Algemene Vergadering:​ de algemene vergadering van de Vennootschap;
-  Certificaat: een door de Stichting toegekend recht corresponderende met een aandeel, waarvan de inhoud is vastgelegd bij de Administratievoorwaarden;
-  Certificaathouder: een houder van één of meer Certificaten;
-  Schriftelijk: bij brief, fax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en elektronisch of op schrift kan worden ontvangen mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld;
-  Stichting: Stichting Administratiekantoor REVENYOU, welke stichting heden is opgericht en derhalve is ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer KvK 72190493
-  Vennootschap: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ​CMS HOLDING B.V.​, statutair gevestigd te Alblasserdam, kantoorhoudende te 2031 CD Haarlem, Ir. Lelyweg 44, ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 71013253;
-  Vergaderrecht: het recht om in persoon of bij Schriftelijke volmacht de Algemene Vergadering bij te wonen en daar het woord te voeren, als bedoeld in artikel 2:227 lid 1 Burgerlijk Wetboek;

Gedefinieerde begrippen kunnen zonder verlies van de inhoudelijke betekenis in enkelvoud of meervoud worden gebruikt.

Overwegingen.

(a)  de Stichting heeft onder meer ten doel het op eigen naam verkrijgen en houden van aandelen in het kapitaal van de Vennootschap, tegen toekenning van Certificaten zulks voor rekening van de Certificaathouder(s);
(b)  de Stichting is houder van de Aandelen;
(c)  De Vennootschap in een eerste investeringsronde van investeerders, waaronder de Verkrijger(s), bereid gevonden gelden te investering in de Vennootschap tegen uitgifte van certificaten aandelen in het kapitaal van de Vennootschap voor een koopsom per aandeel.
(d).  De Verkrijger stort ter verkrijging van Certificaten het te storten bedrag gestort op de de ING rekening nr: NL12INGB0009092390 Ten name van CMS Holding BV onder vermelding van “Storting op certificaten van aandelen RevenYOU”
(e).  Ter uitvoering van de Plaatsingsovereenkomst heeft de Vennootschap aandelen uitgegeven aan de Stichting, die per onderhandse akte de certificaten van aandelen zal toekennen aan de Verkrijger.

Hoofdstuk II.

De Stichting en de Verkrijger komen als volgt overeen:

Toekenning Certificaten.

  1. De Stichting kent X aantal ​Certificaten toe aan de Verkrijger,  met hetzelfde nominale bedrag en met dezelfde nummers als de Aandelen, en de Verkrijger aanvaardt de Certificaten daarbij van de Stichting.
  2. De Stichting zal van de uitgifte van de Certificaten aantekening doen in het register van Certificaathouders.


Administratievoorwaarden; rechtsverhouding.

  1. De rechtsverhouding tussen de Verkrijger en de Stichting wordt beheerst door de Administratievoorwaarden, de statuten van de Stichting en de wet.
  2. De Verkrijger verklaart bekend te zijn met de inhoud van Administratievoorwaarden en alle verplichtingen die daaruit voor de Verkrijger voortvloeien en nog zullen voortvloeien te aanvaarden.

Hoofdstuk III.

Algemene bepalingen.

Artikel 1.

Kosten.

De kosten voor het maken van deze Overeenkomst en de uitvoering daarvan komen voor rekening van de Vennootschap.

Artikel 2.

Ontbinding.

  1. Alle ontbindende voorwaarden die zijn overeengekomen, die op de toekenning betrekking hebben, zijn thans uitgewerkt en komen in deze overeenkomst geheel te vervallen.
  2. Noch de Verkrijger noch de Stichting kan zich derhalve ter zake van de toekenning van de Certificaten thans nog op een ontbindende voorwaarde beroepen.
  3. De Stichting en de Verkrijger doen afstand van het recht om, uit welken hoofde dan ook, ontbinding van de aan de toekenning van de Certificaten ten grondslag liggende rechtshandelingen te vorderen.

Artikel 3.

Wet op het financieel toezicht.

Op grond van het bepaalde in artikel 5:3 van de Wet op het financieel toezicht geldt het verbod van artikel 5:2 van de Wet op het financieel toezicht niet voor de in deze opgemaakte akte geconstateerde toekenning van Certificaten.


Artikel 4.

Geen Vergaderrecht. Wettelijk pandrecht.

  1. De statuten van de Vennootschap bepalen dat aan de Certificaten geen Vergaderrecht is verbonden.
  2. Er ontstaat geen wettelijk pandrecht als bedoeld in artikel 3:259 lid 2 Burgerlijk Wetboek, omdat er bij de statuten van de Vennootschap geen Vergaderrecht aan de Certificaten is verbonden.