EN

Privacy Statement

Samenvatting

Uw privacy is belangrijk voor RevenYOU. RevenYOU behandelt uw persoonsgegevens daarom verantwoord en zorgvuldig. Persoonsgegevens vertellen tenslotte van alles over u. Het is voor RevenYOU essentieel dat uw informatie bij haar veilig is. Medewerkers zijn aan strenge regels gebonden bij de omgang met informatie en onze beveiligingsstandaarden zijn hoog. RevenYOU verkoopt geen persoonsgegevens aan derde partijen.

Gebruik van uw persoonsgegevens

RevenYOU verwerkt persoonsgegevens van al haar klanten en dus ook van u. RevenYOU heeft uw persoonsgegevens om allerlei redenen nodig. Om u als klant te accepteren, maar ook om producten en diensten aan te kunnen bieden. U kunt dan denken aan uw contactgegevens, maar ook aan gegevens over uw inkomen indien dat noodzakelijk is. Voor sommige wettelijke verplichtingen moet RevenYOU ook uw transacties monitoren. Als u geen klant meer van RevenYOU bent, vernietigt RevenYOU uw persoonsgegevens na een bepaalde periode.

Om nieuwe klanten te werven of nieuwe producten of diensten te promoten verwerkt RevenYOU ook persoonsgegevens. Vaak gaat het dan om een beperkt soort gegevens, zoals contactgegevens. Als u nog geen klant bent, verwerkt RevenYOU een beperkt aantal persoonsgegevens van u om binnen een redelijke termijn contact met u op te nemen. RevenYOU vraagt op dat moment uw toestemming.

Persoonsgegevens inzien, wijzigen, verbeteren

RevenYOU is graag transparant over wat RevenYOU met uw persoonsgegevens doet en vindt het belangrijk dat deze kloppen. U kunt RevenYOU daarom vragen persoonsgegevens in te zien, te wijzigen, aan te vullen of te verbeteren. Als u niet wilt dat RevenYOU uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u bezwaar maken. Het zijn uw gegevens, daarom kunt u RevenYOU ook vragen om gegevens aan u over te dragen.Verstrekken van persoonsgegevens aan derdenRevenYOU gebruikt uw persoonsgegevens voor haar dienstverlening. Het komt voor dat RevenYOU uw persoonsgegevens aan derden verstrekt. Dit doet RevenYOU alleen als dat nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst met u of om haar bedrijfsvoering efficiënt te houden. Zo werkt RevenYOU bijvoorbeeld samen met een partij die namens RevenYOU kijkt hoe RevenYOU het gebruikersgemak van de website en mobiele applicaties kan verbeteren. RevenYOU geeft persoonsgegevens aan die derde partij om dat te kunnen doen. RevenYOU probeert altijd zoveel mogelijk persoonsgegevens te anonimiseren. RevenYOU zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens daar in even goede handen zijn als bij haar.

RevenYOU moet ook voldoen aan wettelijke verplichtingen om informatie (waaronder ook persoonsgegevens) te verstrekken. Bijvoorbeeld aan een toezichthouder of andere publieke instantie, zoals de Belastingdienst. Ook aan buitenlandse toezichthouders of instanties moet RevenYOU weleens persoonsgegevens verstrekken.


Bijlage 1. Categorieën persoonsgegevens die mogelijk verwerkt kunnen worden

Hieronder staan de categorieën van persoonsgegevens die RevenYOU kan verwerken. In het Privacy Statement is uitgelegd waarvoor RevenYOU deze persoonsgegevens mogelijk kan verwerken en op basis waarvan.

Vastleggingen contacten via telefoon, e-mail, app, brief, vastleggingen van gesprekken over producten en diensten, vastleggingen van klachten en vragen

Categorie persoonsgegevens

Financiële gegevens

User-id en wachtwoord, Burgerservicenummer

Voorbeeld

Bijzondere persoonsgegevens

Strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten

Strafrechtelijke gegevens

Gegevens genoemd in artikel 9 Algemene Verordening Gegevensbescherming

Overige persoonsgegevens

Afgenomen producten en diensten, interesses in producten en diensten

Gegevens over producten en diensten

Communicatiegegevens

IP-adres, cookies

Elektronische identificatiegegevens

Leeftijd, geslacht, geboortedatum, burgerlijke staat, nationaliteit, beroep, opleiding, kennis en ervaring in financiële sector, persoonlijke interesses, gezinssamenstelling, relaties, belangrijke momenten in het leven van de klant

Persoonlijke kenmerken

Naam, adres, woonplaats, postcode, e-mailadres, kvk nummer, telefoonnummer, e-mail, handtekening, gebruikersnaam in sociale media, klantnummer, rekeningnummer bij ons of andere financiële instelling

Persoonlijke identificatiegegevens

Bankrekening, effectenportefeuille,  saldi en transacties, inkomen, vermogen, informatie over herkomst vermogen, schulden, betalingsachterstanden

Bijlage 2. Bewaartermijnen

Zes maanden na verzameling

Soort gegevens

Persoonsgegevens van potentiële klanten die hebben aangegeven contact te willen hebben

Bewaartermijn

Telefoongesprekken met (potentiële) klanten over de dienstverlening van RevenYOU

Twee jaar na opname

Twee jaar na kennisgeving dat potentiële klant niet meer benaderd wil worden

Contactgegevens van potentiële klanten die niet meer benaderd willen worden

Persoonsgegevens van potentiële klant met wie nog geen contact is geweest

Tien jaar na beëindiging relatie

Gegevens over  uw geld en effectentransacties van RevenYOU producten en diensten

Tien jaar na beëindiging relevante overeenkomst(en)

Persoonsgegevens met betrekking tot beëindigde overeenkomsten (relatie met klant is niet beëindigd)

Tien jaar na beëindiging relatie

Persoonsgegevens met betrekking tot klant

Twee jaar na het laatste contactmoment

Uw privacy is belangrijk voor RevenYOU. RevenYOU behandelt uw persoonsgegevens daarom verantwoord en zorgvuldig. Persoonsgegevens vertellen tenslotte van alles over u. Het is voor RevenYOU essentieel dat uw informatie bij haar veilig is. Medewerkers zijn aan strenge regels gebonden bij de omgang met informatie en onze beveiligingsstandaarden zijn hoog. RevenYOU verkoopt geen persoonsgegevens aan derde partijen.