EN

Voorwaarden overeenkomst RevenYOU app -Cryptocurrency-

U belegt/handelt zelf of u wilt zelf gaan beleggen via de RevenYOU app met Cryptocurrency. U wilt dat op execution only-basis doen, dan wel met behulp van algoritmes. Bij RevenYOU kunt u dan kiezen voor de dienstverlening Zelf Algoritmisch beleggen.

Hiervoor hebt of sluit u met ons een Overeenkomst RevenYOU app -Cryptocurrency-. Bij deze overeenkomst horen afspraken. Deze afspraken noemen we voorwaarden. Deze vindt u in deze brochure ‘Voorwaarden voor Zelf Beleggen’. Hierin leest u alles over onze dienstverlening voor Zelf Beleggen en de beleggingsrisico’s die hieraan verbonden zijn. Lees deze voorwaarden goed. Op het moment dat u de Overeenkomst RevenYOU app -Cryptocurrency- via de app accordeert gelden deze voorwaarden.

RevenYOU

Haarlem, januari 2019

Inhoud

Hoe leest u voorwaarden overeenkomst RevenYOU app -Cryptocurrency-?

1. Algemene afspraken en afspraken over uw account

2. Zelf Beleggen

3. Kosten voor Zelf Beleggen

4. Overige voorwaarden

5. De kenmerken en risico’s van beleggen en de verschillende beleggingen

6. Beleidsstukken voor beleggen

Hoe leest u deze informatie?

In deze brochure staan de voorwaarden die horen bij de dienstverlening Zelf Beleggen die u bij RevenYOU  afneemt of wilt gaan afnemen. U kunt rechtstreeks naar het hoofdstuk gaan dat u verder wilt lezen. Elk hoofdstuk begint met een korte toelichting op wat er in dat hoofdstuk staat beschreven.

In de overeenkomst en deze voorwaarden gebruiken wij begrippen. In de tekst van de overeenkomst en deze voorwaarden staan deze begrippen schuingedrukt. Deze begrippen hebben we aan het eind van deze voorwaarden in een lijst opgenomen. Als u een begrip leest dat schuingedrukt is, kunt u in de begrippenlijst terugvinden wat dit begrip betekent.

Hoe werken deze voorwaarden en andere voorwaarden die horen bij beleggen?

Leest u over hetzelfde onderwerp iets in de Algemene Voorwaarden en in andere voorwaarden wat tegenstrijdig is? Dan geldt de volgende rangorde. De voorwaarden die horen bij een product of dienst gaan vóór op de Algemene Voorwaarden, behalve als de Algemene Voorwaarden u als consument meer rechten of bescherming geven.

De afspraken in een overeenkomst gaan weer vóór op de voorwaarden bij die overeenkomst.

Wie is RevenYOU?

U sluit of hebt een overeenkomst met RevenYOU/CMS beheer B.V.  We noemen ons ook RevenYOU . Wij zijn de toekomst van beleggen.
Ons adres is:
Ir. Lelyweg 44
2031 CD Haarlem.

U kunt ons ook bereiken via onze website, www.revenyou.io. Ook kunt u bellen met RevenYOU  Client Services.Deze afdeling is bereikbaar op werkdagen van 8.30 uur tot 18.00 uur, telefoon +31 23 302 39 50 of +31 62 806 22 02.

Wij zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Haarlem, KVK: 71014918.

Cryptocurrency handel valt buiten de de Wet op het financieel toezicht (wet). Wij handelen wel zoveel als mogelijk is binnen de regelgeving en geest van de toezichthouders.

Wij verlenen de volgende diensten:

- Cryptocurrency handelen/beleggen via de marktplaats van algoritmes
- Cryptocurrency handelen/beleggen via de marktplaats van manuele traders
- Cryptocurrency zelf handelen/beleggen


Welke voorwaarden gelden er nog meer voor u?

De Algemene Voorwaarden RevenYOU  NV (Algemene Voorwaarden) gelden ook voor u. Dit zijn de algemene voorwaarden die gelden voor alle diensten en producten die u van ons afneemt.
Daarnaast kunnen er nog aanvullende voorwaarden gelden voor of kan er nog aanvullende informatie horen bij:

- bepaalde diensten die we u verlenen
- de manier waarop wij contact met u hebben
- bepaalde cryptocurrency beleggingen waarin u belegt

Als wij niet de opsteller van de omschrijving van de beleggingsstrategie zijn, zoals bij de marktplaats voor beleggen en de werkwijze van manuele traders, zijn we voor de inhoud niet verantwoordelijk. En hoewel wij met u in het Nederlands contact hebben, kan de tekst van die voorwaarden of informatie in het Engels zijn. Als u de Engelse taal niet begrijpt, dan moet u dat bij ons aangeven.

Staat er een bepaling in deze voorwaarden die door een uitspraak van de rechter niet meer geldig is?
Dan blijven alle andere afspraken in deze voorwaarden wel geldig.

Wat doen wij met uw gegevens?

Uw privacy is belangrijk voor ons. Wij behandelen uw persoonsgegevens daarom verantwoord en zorgvuldig. Persoonsgegevens vertellen tenslotte van alles over u. Het is voor ons essentieel dat uw informatie bij ons veilig is. Wij verwerken persoonsgegevens voor klanten. Wij hebben uw persoonsgegevens om allerlei redenen nodig. Om een klant te accepteren, maar ook om producten en diensten aan te kunnen bieden. Wij zijn graag transparant over wat wij met uw persoonsgegevens doen en vinden het belangrijk dat deze kloppen. Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor onze dienstverlening. Het komt voor dat we uw persoonsgegevens aan derden verstrekken. Dit doen we alleen als dat nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst met u of om onze bedrijfsvoering efficiënt te houden. Wilt u precies weten wat wij doen met uw persoonsgegevens? Lees dan alle informatie daarover in onze Privacy Statement op www.revenyou.io

Wij nemen telefoongesprekken alleen bij verhoogd klantenrisico met u op. Reguliere gesprekken nemen we niet op. Dit doen we omdat we dit nog niet wettelijk verplicht zijn.. Wij hoeven u niet bij elk telefoongesprek te vertellen dat wij het mogelijk opnemen. Wij bewaren de opnames maximaal tien jaar. Na deze tien jaar vernietigen we ze. Als u een opgenomen telefoongesprek van uzelf wilt beluisteren, dan kan dat.

Bent u het niet eens met ons?

Bent u het niet eens met ons over iets wat te maken heeft met beleggingen in cryptocurrencies die op uw app zijn geadministreerd? Dan bent u verplicht om de eventuele schade te beperken. Neemt u zo snel mogelijk contact op RevenYOU. Vindt u samen geen oplossing? Dan moet u bijvoorbeeld de uw account opzeggen en uw posities verkopen. Dat moet u ook doen als u op dat moment nog niet weet wat de uitkomst is van het geschil of als u nog niet weet of wij aansprakelijk zijn voor de schade.

Hebt u een klacht?

Als u een klacht hebt, dan kunt u dat aan ons laten weten. Wij hebben een klachtenprocedure. Die vindt u op onze website. U kunt uw klacht schriftelijk of mondeling indienen. Een klacht moet worden ingediend binnen één jaar nadat het feit zich heeft voorgedaan of nadat u redelijkerwijs kennis hebt kunnen nemen van het feit.

Vermeld in ieder geval uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres. Geef een duidelijke omschrijving van uw klacht. Voeg eventueel de belangrijkste documenten toe om uw klacht te ondersteunen.

Bent u niet tevreden? Stuurt u dan:
–  een e-mail naar [email protected] of
–  een brief naar:

RevenYOU
Ir. Lelyweg 44
2031 CD Haarlem
Nederland
Europa

Komt u er met ons niet uit? Dan kunt u uw klacht mogelijk voorleggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid), Postbus 93257, 2509 AG Den Haag. Dit moet u doen binnen drie maanden nadat u van ons reactie hebt gehad. Hoe u dit doet en de criteria die daarvoor gelden, leest u op www.kifid.nl. U kunt ook eerst bellen met het Kifid, telefoon 070 333 89 99. In plaats daarvan kunt u met uw klacht ook naar de rechtbank in Amsterdam gaan.

Welke garantiestelsels zijn er?

Uw beleggingen in cryptocurrency vallen niet onder het beleggerscompensatiestelsel.

Zijn uw beleggingen beschermd als RevenYOU failliet gaat?

De meeste van uw cryptocurrencies zijn beschermd op verschillende wijzen. Uw cryptocurrencies  vallen niet in ons vermogen bij een faillissement. Een hoofdregel van het Nederlandse vermogensrecht is dat er verschil is tussen ‘mijn’ en ‘dijn’. Een uitvloeisel hiervan is dat de schuldeisers van de één kunnen zich niet zomaar op de eigendommen van een ander dan de schuldenaar kunnen verhalen.

Uw cryptocurrencies staan op crypto beurzen. RevenYOU werkt alleen met cryptocurrency beurzen die het best scoren op het gebied veiligheid en garanties. We volgen hierin ons eigen onderzoek alsook onderzoek van derden zoals bijvoorbeeld P.A.ID Strategies. De selectie  cryptocurrency beurzen wijzigt naar gelang de uitkomsten van de verschillende onderzoeken.

Hoe kunt u geld overschrijven naar en opnemen van uw account?

U kunt geen tegoeden onderbrengen bij RevenYOU.

Welke informatie ontvangt u van ons?

U kunt de actuele verdeling van uw cryptocurrencies  en de resultaten van uw beleggingen op uw account dagelijks inzien via de App.
Via de ‘instellingen’ of via contact met support kunt u de volgende zaken wijzigen:
–  beëindiging van de overeenkomst,
–  adreswijziging,
–  wijziging van de tegenrekening.

Mag u uw cryptocurrencies verpanden?

U mag uw cryptocurrencies op uw account niet verpanden aan een derde.


Wat is behelst onze dienstverlening?

Als u kiest voor de dienstverlening bepaalt u zelf uw beleggingsbeleid door algoritme strategieën te kiezen, bewaakt u zelf of u met dit beleggingsbeleid uw doelstellingen behaalt en neemt u alle beleggingsbeslissingen zelf. Orders geeft u veilig en snel online via de app door. Wij zorgen voor een zorgvuldige afwikkeling.

De dienstverlening bestaat uit minimaal het volgende:
–  Aanhouden van uw portfolio op cryptocurrency beurzen
–  Administreren van uw beleggingen.
–  Toegang tot historische gegevens voor financieel jaaroverzicht en kwartaalrapportage.
–  Toegang tot online betalen.
–  Uitvoeren van uw effectenorders via algoritmes en manuele strategieën
–  Verstrekken van 24/7 portefeuilleoverzichten.
- Toegang tot ‘beleggen zonder geld/cryptocurrencies’


Op welke manier kunt u gebruik maken van Zelf Beleggen?

De RevenYOU app is 24 uur per dag beschikbaar voor activatie en de-activatie.
Uw portefeuille kunt u via uw app dag en nacht bekijken, maar tussen 03.00 uur en 06.00 uur ’s nachts kunt u mogelijk te maken hebben met beperkte beschikbaar van de gegevens.


Wanneer kunt u geen gebruik maken van Zelf Beleggen?

In de volgende situaties kunt u geen gebruik maken van de RevenYOU app om met echte cryptocurrencies te handelen:
– Als u in een land woont, of de nationaliteit heeft van een land waar het hebben van cryptocurrencies voor u niet toegestaan is.
–  Als u onder bewind of curatele bent gesteld en uw bewindvoerder of curator wenst namens u een effecten­.
- Als u minderjarig bent

Wanneer is de dienstverlening passend voor u?

In het algemeen is de algoritme app passend voor klanten die volledig zelfstandig en zonder hulp hun beleggingen willen samenstellen en beheren en daarbij geen behoefte hebben aan advies.

Doorgaans zijn dit klanten die:
–  op de hoogte zijn van de economische ontwikkelingen,
–  interesse in en ervaring met beleggen hebben,
–  de risico’s begrijpen en de risico’s financieel en emotioneel kunnen dragen. In het algemeen geldt: hoe hoger het verwachte rendement, hoe groter de kans op (grote) verliezen
–  Risicoclassificering: In de app wordt de risicoclassificatie per algoritme aangegeven. Het algoritme platform ‘Tower’ volgt algoritmes van algoritme makers gedurende een ‘quarantaine’ periode van een week, waarbij het algoritme realtime handelt. Voorafgaand is eerst middels ‘backtesting’ gedurende 200 dagen bekeken of het algoritme handelt conform de strategie omschrijving. Aan de hand van deze gegevens wordt een risico classificering afgegeven per algoritme. In de app ziet u deze risicoclassificering voorafgaand aan de eventuele activering van een algoritme.

Productontwikkelaars van algoritmische of manuele strategieen bepalen zowel een potentiële- als soms ook een negatieve doelmarkt voor hun product. Ten aanzien van complexe beleggingen algoritmes met complexe strategieën kunnen wij niet vaststellen of u tot de doelmarkt behoort, omdat wij niet op de hoogte zijn van al uw wensen en doelstellingen, noch van uw beleggingshorizon. Om dezelfde reden kunnen wij niet bepalen of u met betrekking tot het product behoort tot de negatieve doelmarkt. U dient dit daarom zelf vast te stellen. Dit kunt u doen door vooraf goed de strategie omschrijving van de productontwikkelaar te lezen.

Wanneer is de dienstverlening Zelf Beleggen mogelijk niet passend voor u?

In een aantal gevallen kan Zelf Beleggen mogelijk niet passend zijn voor u. Bijvoorbeeld als uw vermogen en inkomen relatief klein is. Beleggingen fluctueren en kunnen al dan niet tijdelijk sterk dalen.

Wij staan niet toe dat een wettelijk vertegenwoordiger namens een minderjarige een overeenkomst mag aangaan.

Wanneer eindigt de overeenkomst?

Zowel u als wij kunnen de overeenkomst opzeggen door de ander een ondertekende brief te sturen. In sommige gevallen (bijvoorbeeld bij twijfel, een en/en rekening of een en/of rekening) kunnen wij u vragen ons alsnog een ondertekende brief te sturen.

In de volgende situaties eindigt onze relatie mogelijk per direct en geheel, zonder dat wij u een brief moeten sturen.
–  U bent failliet, valt onder een wettelijke regeling voor schuldsanering of vraagt surséance van betaling aan.
–  U bent onder bewind of curatele gesteld.
–  U houdt zich niet aan de afspraken die in de voorwaarden staan.
–  U verhuist naar de Verenigde Staten van Amerika.

U kunt ten alle tijden via de app zelf uw cryptocurrency beleggingen verkopen of over te boeken naar een andere rekening. Voor het verkopen of overboeken van uw beleggingen betaalt u kosten. Deze kosten vindt u in deze voorwaarden. Geeft u in uw brief of e-mail niet aan wat u met uw beleggingen wilt doen? Of is het ons niet duidelijk wat u bedoelt? Dan kunnen wij de overeenkomst niet beëindigen en uw account opheffen. Wij nemen dan contact met u op om te vragen wat uw bedoeling is. Zodra al uw opdrachten zijn verwerkt en wij de rekening kunnen opheffen, ontvangt u van ons een bevestiging van de opzegging en de datum waarop de overeenkomst is beëindigd. Deze is zichtbaar in de app.

Wat gebeurt er met uw cryptocurrencies als u overlijdt?

Als u overlijdt, treden uw erfgenamen tijdelijk in uw plaats als partij bij deze overeenkomst. Om vast te kunnen stellen wie uw erfgenamen zijn, moeten zij ons een verklaring van erfrecht sturen. Of een ander document dat voor ons geldt als een verklaring van erfrecht. Daarna kunnen uw erfgenamen transacties blijven doen totdat de nalatenschap is verdeeld. Het kan zijn dat na verdeling van de nalatenschap de erfgenamen het account wensen aan te houden. Deze moeten dan wel een nieuwe overeenkomst met ons sluiten.

Hebben wij negen maanden na uw overlijden niet kunnen vaststellen wie formeel uw erfgenamen zijn of wie uw executeur-testamentair is? Dan kunnen we de overeenkomst beëindigen. In dat geval verkopen wij alle beleggingen op uw account. De opbrengst schrijven wij over naar uw tegenrekening ten behoeve van uw erfgenamen.

Hebt u een en/of account en overlijdt één van u? Dan mag de andere persoon apart de account blijven gebruiken op de manier zoals wij met u hebben afgesproken in deze voorwaarden.

Dit artikel geldt niet als u een rechtspersoon bent.

Wat gebeurt er als u onder bewind of curatele wordt gesteld

Wij weten pas formeel wie de bewindvoerder of curator is, nadat wij de benoeming door de rechtbank hebben ontvangen. De rechter dient zich ook expliciet over cryptocurrencies uitgesproken te hebben.

Wat gebeurt er als u naar de Verenigde Staten verhuist?

U kunt dan geen gebruik meer maken van onze dienstverlening. U dient uw  beleggingen te verkopen en uw account te sluiten.

Inleiding

In dit hoofdstuk leest u alles over de kosten die wij u in rekening brengen als u kiest voor onze dienstverlening Zelf Beleggen. Dit zijn de directe kosten. De belangrijkste directe kosten zijn de vaste kosten (servicefee) en de variabele kosten voor transacties. Daarnaast kan het voorkomen dat u nog andere variabele kosten moet betalen.

Naast de directe kosten die wij in rekening brengen, zijn er ook indirecte kosten. Dit zijn de kosten die een productontwikkelaar van een belegging in rekening brengt. De indirecte kosten betaalt u niet rechtstreeks, maar zijn verwerkt in het rendement of de koers van de belegging. Een verdere uitleg van de kosten en een illustratie van de invloed van de kosten op uw rendement kunt u vinden in uw kwartaalrapportage.

Algemeen

Welke kosten betaalt u voor Zelf Beleggen?

U maakt gebruik of gaat gebruikmaken van Zelf Beleggen. Dat betekent dat wij voor uw beleggingen een effecten­ rekening aanhouden. Via uw account kunt u zelf de transacties doen. Voor deze dienstverlening brengen wij u vaste kosten voor de dienst en variabele kosten voor transacties in rekening (de directe kosten voor onze dienstverlening). Hierna leest u een beschrijving van de vaste en variabele kosten.

Kosten beïnvloeden het netto rendement van uw beleggingen. Daarom is het belangrijk dat u een goed inzicht hebt in die kosten. U ontvangt per kwartaal een overzicht van ons met zowel de directe kosten voor onze dienst- verlening als een inschatting van de indirecte kosten van de beleggingen op uw account. Ook vindt u daarin een verdere uitleg van de kosten en een illustratie van de invloed van de kosten op uw rendement.

Vaste directe kosten

Hoe berekenen wij de vaste directe kosten die u moet betalen?

Voor de bewaring en administratie van uw beleggingen berekenen wij GEEN servicefee over uw belegd vermogen.

Welke kosten zijn onderdeel van de vaste directe kosten (servicefee)?

De vaste kosten berekenen wij voor onze dienstverlening voor Zelf Beleggen. De volgende kosten zijn onderdeel van de vaste kosten. Voor alle duidelijkheid: deze kosten brengen wij niet apart bij u in rekening.
–  GEEN Kosten voor het administreren en bewaren van uw beleggingen.
–  GEEN Kosten voor het incasseren van ‘gas’ of bonus coins
–  De aanvullende kosten bij het contant uitbetalen/omzetting naar euro
–  GEEN Kosten voor het stoppen of activeren van een handels algoritme
–  GEEN Kosten voor een opgave van de successiewaarde van een portefeuille.
–  Broker- en verwerkingskosten. Brokerkosten zijn de kosten die wij aan een broker moeten betalen om uw transactie uit te laten voeren. Verwerkingskosten zijn de overige kosten die wij moeten betalen aan derden of intern om uw transacties te laten uitvoeren.
–  GEEN Kosten voor corporate actions.
- Variabele directe kosten


Wat zijn de kosten voor aan- en verkooptransacties?

Bij een aan- of verkooptransactie brengen wij 0,02% (10x minder dan bijvoorbeeld EVI van Lanschot) over het transactievolume met een minimum van € 11,- per transactie in rekening. De variabele kosten van transacties zijn vrijgesteld van btw. Deze kosten gelden per transactie voor:
–  de aan- en verkoop van cryptocurrencies op de grote handelsbeurzen. Deze variëren en hebben een tendens tot afname.

Hoe berekenen wij de waarde van een transactie?

–  Bij een aan- en verkoop van alle cryptocurrencies berekenen wij de waarde door het aantal eenheden te vermenigvuldigen met de koers waartegen de transactie is uitgevoerd.

Openings- en sluitings transacties

Omzetting via de payment provider van geld naar cryptocurrencies: ca. 2% eenmalig.
Bij openings- en sluitings transacties in cryptocurrencies betaalt u ons GEEN extra kosten per contract met een minimum van € 11,- per transactie.

Welke andere variabele directe kosten moet u ons nog meer betalen?

Naast de variabele kosten voor transacties moet u soms nog een aantal andere variabele kosten betalen.
–  GEEN Kosten die wij apart aan productontwikkelaars van beleggingen moeten betalen, zoals handelskosten.

Wat zijn handelskosten?

Handelskosten zijn kosten (waaronder toe- en uittreedkosten) die wij moeten betalen aan projectontwikkelaars van algoritmes. Deze kosten zijn reeds bij de variabele kosten inbegrepen.

Zijn er indirecte kosten die wij niet laten zien?

Als u een transactie (via een algoritme) doet is de koers die u betaalt, de koers die voor u op de markt is gerealiseerd. Echter, bij transacties kunnen op het moment van handel de bied- en laatkoers op de markt van elkaar verschillen. Er kan dan sprake zijn van spreadkosten. Dit zijn aparte kosten. Of er sprake is van spreadkosten is afhankelijk van onder andere de markt, de verhouding tussen vraag en aanbod en de relatieve omvang van de transactie. Wij kunnen deze kosten daarom niet vooraf en niet achteraf laten zien.

Overig

Welke btw-regels gelden er voor beleggingsdienstverlening?

Over diensten die een dienstverlener levert in Nederland is in principe btw verschuldigd.
Nederlandse btw is in beginsel alleen verschuldigd als de dienst in Nederland plaatsvindt. In bepaalde gevallen is de dienst ook belast als deze binnen de EU wordt verricht aan een particulier. In geval van internationale dienstverlening moet daarom voor de toepassing van de btw-wetgeving nader worden beoordeeld waar de dienst plaatsvindt.

Wat gebeurt er als wij kosten aanpassen?

Wij mogen de kosten voor onze dienstverlening op elk moment aanpassen. Wij laten u dat minimaal 30 dagen voordat de aanpassing ingaat weten. Bent u het niet eens met een aanpassing? Dan kunt u de relatie met ons beëindigen door te verkopen en de app af te sluiten.


Wat moet u nog betalen als u uw rekening Zelf Beleggen opzegt?

Wilt u uw account opzeggen? U betaalt de vaste kosten tot aan de datum waarop de rekening is beëindigd. Ook moet u mogelijk nog variabele kosten betalen en u heeft kosten voor het omzetten van cryptocurrencies naar geld (euro’s).

In dit deel leest u welke afspraken wij nog meer met elkaar maken. Deze gaan onder meer over het soort belegger dat u bent en wat u moet doen als er iets verandert in uw persoonlijke situatie. Verder kunt u lezen hoe wij uw beleggingen administreren en bewaren. Ook spreken wij af hoe wij contact hebben met elkaar en hoe u orders aan ons door kunt geven.


Welke verschillende soorten beleggers kennen wij?

In de wet staan voor cryptocurrencies GEEN verschillende soorten beleggers genoemd. Wij houden echter toch de in de wet geschreven indeling aan vanuit service en zorg uitgangspunt. Per soort is voorgeschreven welk niveau van bescherming de belegger moet krijgen. Deze bescherming houdt niet in dat de belegger wordt beschermd tegen koersverlies. De wet gaat vooral over de hoeveelheid en inhoud van de informatie die wij moeten geven aan de belegger. Volgens de wet definiëren wij de volgende soorten beleggers:

– niet-professioneel,
– professioneel,
– in aanmerking komende tegenpartij, zoals sommige verzekeraars, beleggingsfondsen of banken.

Als u geen bericht van ons ontvangt, hebben wij u aangemerkt als ‘niet-professionele belegger’. U valt daarmee in de categorie waarvoor de hoogste bescherming geldt.

Bent u een niet-professionele belegger?

Wij vragen u om informatie om te beoordelen of de dienstverlening Zelf Beleggen voor u passend is. Zo vragen we hoeveel u weet van beleggen en hoeveel ervaring u met beleggen hebt. Het is uw verantwoordelijkheid om ons de juiste informatie te geven. Wij hoeven niet te controleren of alle informatie die u ons geeft klopt. Geeft u ons niet alle informatie die wij nodig hebben, of is de informatie die u ons geeft niet juist? Dan kan het zijn dat wij de passendheid van de dienst niet goed kunnen vaststellen. In dat geval waarschuwen wij u daarvoor.

Bewaring en administratie


De bewaring en administratie van uw cryptocurrencies

Wanneer u een rekening opent, geeft u ons de opdracht om:

–  uw beleggingen voor u te bewaren op door u aangegeven cryptocurrency beurzen
–  administratieve beheershandelingen te verrichten die met uw beleggingen te maken hebben,
–  uw beleggingen op uw account te administreren.

Er zijn verschillende administratieve beheershandelingen (wij noemen dit ‘corporate actions’) die met uw beleggingen te maken hebben.


Waardering van uw beleggingen

Wij gebruiken bij de waardering van de beleggingen in uw portefeuille, als deze beschikbaar is, de real-time waarde, met een 5 minuten interval. En binnen die 5 min weer random zodat een bot niet na te bouwen is.

Hoe geeft u ons een opdracht?

Wij verwerken uw opdrachten die te maken hebben met uw beleggingen alleen als u ze via de app zijn gekozen.

Hoe voeren wij uw (algoritmische) opdrachten uit?

Wij willen voor onze klanten het best mogelijke resultaat bereiken als zij opdracht geven voor het aan- of verkopen via een bepaalde algoritme. Hiervoor hebben wij een beleid opgesteld. Wij noemen dit het Orderuitvoeringsbeleid.

Als u opdrachten door de door u gekozen algoritme opdrachten laat uitvoeren, zijn de kosten en de risico’s voor u. Behalve als we met u hebben afgesproken dat dat niet zo is. Is het algoritme onvoldoende duidelijk? We mogen intussen wachten met het uitvoeren van uw opdracht, totdat we de gevraagde informatie hebben gekregen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade die hierdoor kan ontstaan.

Wij mogen uw opdracht combineren met de opdrachten van andere klanten. Wij doen dit alleen als het niet nadelig is voor u, maar dit kunnen we niet garanderen. Het kan zijn dat een gecombineerde opdracht maar voor een deel wordt uitgevoerd. In dat geval verdelen we het resultaat over de verschillende klanten. U krijgt dan het percentage van dat deel van de opdracht dat we wel hebben uitgevoerd, tegen de gemiddelde koers.

Wij houden bij welke opdrachten u via het gekozen algoritme ons hebt gegeven. Dat doen we digitaal. Echter, om de broncode of intellectueel eigendom van de algoritme maker te garanderen, hebben geen inzicht in andere informatie dan de aan- en verkoop momenten, alsmede de beschreven strategie.

Op het moment dat u ons een opdracht geeft, moet u er niet per se voor zorgen dat u voldoende bestedingsruimte hebt om de opdracht te kunnen uitvoeren. Ieder algoritme kan niet meer inzetten dan u heeft ingezet op dat algoritme. Als, om welke reden dan ook, uw bestedingsruimte te klein is, voeren we uw opdracht niet uit. Ook niet gedeeltelijk. We zijn niet verantwoordelijk voor schade die hierdoor ontstaat, alleen als we zelf een grote fout maken of als we de schade met opzet hebben veroorzaakt.

Hoe verwerken wij uw opdrachten?

Uw beleggingen staan geadministreerd op uw account. Door het uitvoeren van uw opdracht om beleggingen te kopen of verkopen, worden beleggingen van uw rekening bij- of afgeschreven. Het moment dat wij beleggingen bij- of afschrijven valt samen met het moment dat we het geld van of op uw rekening overschrijven voor het bedrag waarop u recht hebt of dat u moet betalen. Dat bedrag staat op uw transactienota.

Op de overzichten van uw account ziet u de boekingen van geld of beleggingen op het moment dat u de opdracht geeft.

Vindt er een wijziging plaats in uw beleggingen die niet het gevolg is van de uitvoering van uw opdracht om beleggingen te kopen of te verkopen? Dan verwerken wij die ook op uw account.

U geeft ons toestemming om af te boeken van uw account:

–  alle kosten die u moet betalen en
–  alle beleggingen die u moet leveren als uw opdracht tot verkoop van beleggingen wordt uitgevoerd.


Welke informatie krijgt u van ons

Denkt u dat er iets niet klopt? Dan moet u ons dit meteen laten weten. Wij kunnen u vragen om een schriftelijke bevestiging hiervan. U moet dit doen binnen twee maanden nadat u ons bericht hebt ontvangen. Daarna gaan we ervan uit dat u het eens bent met ons bericht.

Alle relevante informatie over uw beleggingsportefeuille en de mutaties in uw beleggingsportefeuille stellen wij beschikbaar via de RevenYOU app. In uw persoonlijke online archief binnen de RevenYOU app kunt u deze berichten vinden. Wij adviseren u deze berichten te downloaden en op een veilige plek te bewaren.


Geven en uitvoeren van opdrachten voor beursopties

U kunt niet handelen in opties via de cryptocurrencies handel.


Wie is verantwoordelijk?

De werkzaamheden die wij verrichten in verband met de beleggingsdiensten die wij aan u verlenen, zijn voor uw risico en komen voor uw rekening. Dat geldt niet als we iets anders met u hebben afgesproken. Wij zijn verplicht ons best te doen om aan alle verplichtingen te voldoen die staan beschreven in deze voorwaarden en de overeenkomsten die daarmee te maken hebben.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade die u lijdt doordat u belegt, zoals waardedaling van uw beleggingen of winst die u misloopt. Behalve als vast komt te staan dat wij de schade met opzet hebben veroorzaakt of als u schade hebt door een fout waarvoor wij verantwoordelijk zijn (toerekenbare tekortkoming). Is er een andere partij aan wie wij schade moeten vergoeden die zij geleden heeft als gevolg van beleggingsdiensten die we aan u hebben verleend? Dan moet u ons die schade betalen. Dat geldt alleen als juridisch komt vast te staan dat wij die schade aan een derde moeten vergoeden.

Soms kunnen we uw opdracht niet meteen uitvoeren, bijvoorbeeld als het ordersysteem het niet doet of als er een andere technische storing is. Wij zijn dan niet verantwoordelijk voor schade die daardoor ontstaat, behalve als wij de schade met opzet hebben veroorzaakt of als de schade ontstaat door een grote fout van ons.

Is er in een kredietovereenkomst met u een beleggingsdoel opgenomen? Dan zijn wij niet aansprakelijk voor het bereiken van dat beleggingsdoel. Een krediet kan van invloed zijn op de risico’s en de mogelijk te behalen rendement van uw beleggingen.

Informatie over beurskoersen

Wij kunnen u informatie geven over beurskoersen, maar zijn niet verplicht om dat te doen. Krijgt u van ons informatie over beurskoersen en lijdt u of iemand anders daardoor schade? Dan zijn wij niet verantwoordelijk voor deze schade.